เรื่องเด่น

การรับเรื่องร้องเรียน

Untitled-1

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

         เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิจัย เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  จึงจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้