การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2561

88โปสเตอร์ symposium 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
จัดโดย  มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561
(Payap University Research Symposium 2018)
 
 

 1. หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นชาวล้านนา จึงตระหนัก และเล็งเห็นว่า การพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 (Payap University Research Symposium 2018) ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน(สกอ.) ซึ่งเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 1. วัตถุประสงค์ :

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติ

2.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ

 1. รูปแบบการประชุม :

3.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

3.2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที และตอบ ข้อซักถาม 5 นาที

3.3 การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ในบริเวณจัดนิทรรศการหน้าห้องประชุม โดยมี ผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำจุดแสดงผลงานในช่วงเวลาที่กำหนด

 1. วัน-เวลา- สถานที่จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย :

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น.

สถานที่   ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 1. อัตราค่าลงทะเบียน:

             ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ

ประเภทผู้สมัคร                               อัตราค่าลงทะเบียน
1 มี.ค.60 -15 ก.ย.60 16 ก.ย.60 -12 ม.ค.61
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,500 บาท/คน 3,000 บาท/คน
บทความภาษาอังกฤษ(English Language) 3,000 บาท/คน 3,500 บาท/คน


ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอบทความ)

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000  บาท/คน
นักศึกษาทั่วไป 500 บาท/คน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณา สแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

จัดส่งไฟล์สแกนของใบสมัคร หลักฐานการโอนเงิน และบทความ  มาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน ใบสมัคร บทความ และได้รับเมล์ตอบรับจากผู้ประสานงานกลาง)

หมายเหตุ  – ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง

 1. ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน :

6.1 เป็นผลงานวิจัย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยนำผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

6.2 เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มสาขาการวิจัย ดังนี้

ก) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)

ข) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ค) สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์

ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)

6.3 การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม วิชาการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที หรือนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยให้ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้นำเสนอสามารถนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 1. กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย:
รายละเอียด วันที่
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ จัดส่งใบสมัคร หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนโดยเขียนชื่อนามสกุล และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) สำหรับแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)มาที่อีเมล์ : symposium@payap.ac.th บัดนี้ จนถึง 12 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 19 มกราคม 2561
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 26 มกราคม 2561
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ     ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์   http://symposium.payap.ac.th/

เว็บไซต์ : http://research.payap.ac.th

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น (หากมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้สมัครเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย)
 2. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อ ผู้สมัคร ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน และได้รับการตอบกลับจากผู้ประสานงานกลางเท่านั้น
 3. การออกหนังสือตอบรับการนำเสนอบทความวิจัยฯ จะออกเมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ
 1. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

8.1 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  แบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4  โดยมี  เนื้อหาในแต่ละสาขาดังนี้

-สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด และมีเนื้อหา ดังนี้  1) ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ  2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา/บทนำ 3) คำถาม/วัตถุประสงค์การวิจัย/สมมติฐานงานวิจัย 4) การทบทวนวรรณกรรม 5) ระเบียบวิธีวิจัย 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 8) การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 9) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA) 10) ความชัดเจนของการเขียนบทความวิจัย(งานวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม)

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด และมีเนื้อหา ดังนี้  1) ชื่อเรื่อง คำสำคัญ  2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3)บทคัดย่อ การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 4) บทนำ/ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 5) วิธีการที่ใช้วิจัย 6) ผลการวิจัย 7) การอภิปรายผล 8) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)

-สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด และมีเนื้อหา ดังนี้  1) ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ  2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา/บทนำ 3) วัตถุประสงค์การวิจัย 4) การทบทวนวรรณกรรม 5) ระเบียบวิธีวิจัย 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 8) การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 9) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)

หมายเหตุ: การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)  ดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ http://www.payap.ac.th/symposium2018 http://www.payap.ac.th/symposium2018

8.2 ผลงานวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนำเสนอในวันประชุม จะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุม ในรูปแบบ CD Proceedings

 1. การเตรียมการนำเสนอ

9.1  แบบบรรยาย (Oral Presentation)

– ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาการวิจัย ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

– ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint และ บันทึกเป็น PDF ให้ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

9.2  แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

– ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานสาขา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

– ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดเตรียมเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ลงบนโปสเตอร์ขนาด 75×150 ซม ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด   และรูปภาพประกอบ นำมาเสนอในบริเวณนิทรรศการดังกล่าว

 1. การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน :

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรรมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

10.1 การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

10.2 การพิจารณาเลือกบทความในการนำเสนอ พิจารณาจากบทความวิจัยฉบับเต็ม

10.3 การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้เสนอบทความต้องนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

10.4 การรวบรวมบทความเพื่อจัดทำ CD Proceedings ผู้นำเสนอบทความต้องนำเสนอบทความในวันประชุม  

10.5 การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ถือเป็นที่สุด

 1. กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย :
เวลา รายการ
8.00- 8.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ห้อง ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
8.30- 8.40 น. กล่าวรายงาน โดย   ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
8.40- 8.55 น. พิธิเปิดการประชุม โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
9.00-10.00น. บรรยายพิเศษ
10.00-10.15 น. พิธีมอบรางวัล· รางวัล Best Paper Award· รางวัล Best  Poster Presentation Award
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-10.55 น. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โถงนิทรรศการอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
10.55-12.15 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อก) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ข) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)ค) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)ง) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ พร้อมมอบเกียรติบัตรในแต่ละห้องเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ
พักรับประทานอาหารว่าง (รอบบ่าย) ภายในห้องนำเสนอ

 1. การเผยแพร่และอ้างอิงผลงานวิชาการ
  ภายหลังการจัดงาน 45 วัน สามารถ Download Proceedings ในรูปแบบ E-Book การประชุมวิชาการฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://research.payap.ac.th และจะจัดส่ง ให้ผุ้นำเสนอนในรูปแบบ CD จำนวน 1 แผ่น
 1. ติดต่อ:

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ : 053-851478-86  ต่อ  7205  โทรสาร : 053-241983

เว็บไซต์ : http://research.payap.ac.th

อีเมล์ : symposium@payap.ac.th

ผู้ประสานงาน

ก) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์

คุณกันยารัตน์  เอื้อมอัมพร โทรศัพท์ : 053-851478-86  ต่อ  7205

ข) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์วัฒนา  มาลา โทรศัพท์ : 053-851478-86  ต่อ  7202

ค) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณกอบกาญจน์  พจน์ชนะชัย โทรศัพท์ : 053-851478-86  ต่อ  7204

ง)   กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณกอบกาญจน์  พจน์ชนะชัย โทรศัพท์ : 053-851478-86  ต่อ  7204