หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงาน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 1”ขึ้นในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง PC419 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ให้เกียรติในการเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมดังกล่าว