หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ

โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ สามารถเขียนบทความวิชาการ สำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง PC420 อาคารเพ็นเทคอสต์