หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านธิ

สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านธิ

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ระดับสถาบัน ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และได้ลงพื้นที่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและชี้แจงนโยบายในด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป