หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี"

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี"

รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชการ รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ และทีมงาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน อีกทั้ง ผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภาคเหนือ" โดย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ยังได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าผลงานวิจัยเป็นผลงานที่มีศักยภาพสูง มีประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีผลิตภัณฑ์งานวิจัยพร้อมจำหน่าย จึงเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและจัดบูธในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ