หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลท่าศาลา

สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลท่าศาลา

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ระดับสถาบัน ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ลงพื้นที่ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยรองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและชี้แจงนโยบายในด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา ในการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป