หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อบรมคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

อบรมคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และ คุณนฤมล น่วมอนงค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล