หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อบรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ BCG Economy Model

อบรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ BCG Economy Model

โครงการอบรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ BCG Economy Model บรรยายโดย รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ. ดร.บุษบา อารีย์ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-11.30 น. ณ ห้อง PC419 อาคาร เพ็นเทคอสต์