หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน”

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา สำนักวิจัยและบริการวิชาการและคณะวิชา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนเกษียณวัย โดยดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน” วิทยากรและทีมงานจากคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน