หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อสร้างรายได้เสริม”

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อสร้างรายได้เสริม”

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา สำนักวิจัยและบริการวิชาการและคณะวิชา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนเกษียณวัย โดยดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อสร้างรายได้เสริม” วิทยากรและทีมงานจากคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์