หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง Resources for Thai to English machine translation

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง Resources for Thai to English machine translation

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง Resources for Thai to English machine translation โดย ผศ.ดร. Seamus Lyons วิทยาลัยนานาชาติ โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และมี ดร. กันยารัตน์ เอื้อมอัมพรเป็นผู้บริหารโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Seamus Lyons วิทยาลัยนานาชาติ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม SR207 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้วิจารณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ