หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ

จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ โดย อ.ดร.ภญ. ปรีชญา ตาใจและ อ.อัศวิน ดาดูเคล คณะเภสัชศาสตร์ โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร. วรางคณา เขาดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย และมี ดร. กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร เป็นผู้บริหารโครงการ โดย อาจารย์ ดร. ภญ. ปรีชญา ตาใจ และอาจารย์อัศวิน ดาดูเคล คณะเภสัชศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารชุมพาบาล ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้วิจารณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา เขาดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่