หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์แนวหน้าและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 โดย ผศ.ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เรียนเชิญ ผศ. ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยมี ดร. กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 -15.30 น. ห้องประชุม PC316 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้วิจารณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่