หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค ระหว่าง พ.ศ. 2488-2516 โดย รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน และ อ.ดร.นัยนา เมธา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เรียนเชิญ รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มี ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร เป็นผู้บริหารโครงการ โดย รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน และอาจารย์ ดร. นัยนา เมธา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม SL108 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ผู้วิจารณ์ คือ รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่