หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเข้าใจภาษาอังกฤษของกันและกันสำหรับบุคลากรสำนักทะเบียน โดย ผศ.ดร.สรรพร ศิริขันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น (Tesol) วิทยาลัยนานาชาติ โดยเรียนเชิญ รศ.ดร. จารุณี ทิพยมณฑล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจารณ์ผลการวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โดยมี ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร เป็นผู้บริหารโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร ศิริขันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น วิทยาลัยนานาชาติ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 -11.30 น. ณ ห้องประชุม SR207 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ผู้วิจารณ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ทิพยมณฑล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่