หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดย งานจริยธรรมการวิจัยในคน จัดการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้ 1. วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง 4. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 5. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 6. ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย