หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย”

โครงการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย”

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ อาคารฉลิมพระเกียรติ ห้อง CH112 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง (คณาจารย์ที่สนใจเอกสารการประชุมสามารถติดต่อกลับมายัง สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร.7204)