หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

การประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการพร้อมคณาจารย์ผู้แทนคณะวิชา มหาวิทยาลัยพายัพ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาของบุคคลในชุมชน โดยมีสาระสำคัญด้านการสนับสนุนและร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างกันในประเด็น 1.การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 2.ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.การศึกษาด้านสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เวลา 09.00 – 12.00 น.