หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือคณะวิชา ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือคณะวิชา ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือคณะวิชา ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)" ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)" ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ร่วมทำวิจัยเชิงบูรณาการ