หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตาจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้แทนคณะวิชา (ทีมวิจัย) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยื่อน ผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา นำโดย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การสนับสนุนและการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ (MOU) และร่วมปรึกษาหารือในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อยื่นขอทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตามกรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)" ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ร่วมทำวิจัยเชิงบูรณาการ