หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 26 มกราคม 2565

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 26 มกราคม 2565

รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ณ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันที่ 26 มกราคม 2565