หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรดน้ำดำหัวและมอบของที่ระลึก(งานของดีพายัพ) ในวันที่ 20 เมษายน 2566

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรดน้ำดำหัวและมอบของที่ระลึก(งานของดีพายัพ) ในวันที่ 20 เมษายน 2566

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ เข้าพบ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรดน้ำดำหัว ขอพร สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาและมอบของที่ระลึก(งานของดีพายัพ) เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ตึกปฐมกาล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว