หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม:สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ครั้งที่2” เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม:สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ครั้งที่2” เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสำนักการศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัด “โครงการจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม : สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ครั้งที่2” เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำเครื่องมือในการออกกำลังกาย รวมทั้งการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ เป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และสามารถที่จะเป็นผู้นำในการแบ่งปันและเป็นแบบอย่างสร้างเสริมสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าในชุมชนได้ต่อไป โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการทำอุปกรณ์การออกกำลังกายและวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่