หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ระยะที่1(ประจำปีการศึกษา 2566)” เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ระยะที่1(ประจำปีการศึกษา 2566)” เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยศิลป์ นำโดย อาจารย์โอม จันเตยูร อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัด “โครงการคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ระยะที่1 (ประจำปีการศึกษา 2566)” เพื่อบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับศาสตร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน โดยมีกิจกรรมการร้องประสานเสียงเบื้องต้นสำหรับนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้เป็นกลุ่มต้นแบบของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนของโรงเรียนฯ ได้ในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่