หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการด้านสุคนธบำบัดแก่ชุมชน" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการด้านสุคนธบำบัดแก่ชุมชน" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ภญ.พนิดา ศุภิรัตน์วนิช อาจารย์ ดร.ภญ.ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร อาจารย์ ดร.ภญ.บัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์ อาจารย์ ดร.ภญ.ปนัดดา เดชวงศ์ญา อาจารย์ ดร.ภญ.ชลวิภา ยารังษี และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัด “โครงการบริการวิชาการด้านสุคนธบำบัดแก่ชุมชน" โดยใช้วิธีการบำบัดโรคด้วยกลิ่นหอม(สุคนธบำบัด) การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด และการประยุกต์ใช้ในสปา โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องน้ำมันไพล และยาหม่องไพล รวมถึงการเตรียมตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันไพล และยาหม่องไพล ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อต่อยอดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่