หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ นำโดย อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ จัด “โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ แนวทางและความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ทั้งในด้านของการตลาด การเงิน ที่อาศัยช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น และยังเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้กับผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเอง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับคุณครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่