หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ เงินทองต้องวางแผน : การออมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ เงินทองต้องวางแผน : การออมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ บุรีคำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัด “โครงการบริการวิชาการ เงินทอนต้องวางแผน : การออมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อดูแลสุขภาพ เนื่องจากเข้าสู่วัยสูงอายุ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายย่อมเสื่อมลงตามธรรมชาติ และผู้สูงอายุจำนวนมากมีโรคประจำตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น จึงมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสันทนาการ เกี่ยวกับการออมเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่