หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทการติ์ บุญยการ อาจารย์ชีวพร อินแสง คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัด "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกล้วยฉาบสอดไส้สับปะรด” และอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างซอฟท์พาวเวอร์สำหรับชุมชน โดยใช้โซเชียลมีเดีย” เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ