หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "เมี่ยงคำบุปผาพฤกษา สร้างอาหารให้เป็นยา” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "เมี่ยงคำบุปผาพฤกษา สร้างอาหารให้เป็นยา” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.ชลธิชา รุ่งสาตรา หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมงาน และผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ "เมี่ยงคำบุปผาพฤกษา สร้างอาหารให้เป็นยา” เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการอาหารเป็นยา กิจกรรมระดมความคิดพืชสมุนไพรและดอกไม้ในพื้นที่ กิจกรรมสาธิตการทำน้ำเมี่ยงคำ และการแข่งขันการจัดสำรับเมี่ยงคำบุปผาพฤกษา ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม