หน้าหลัก     

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "เมี่ยงคำบุปผาพฤกษา สร้างอาหารให้เป็นยา” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2024-05-01 16:36:18)

กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-04-30 11:41:57)

กิจกรรม “รวมพลังเฝ้าระวังสื่อ” ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน วัดบวกครกน้อย

research ( 2024-03-18 13:54:05)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-03-14 10:18:43)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ เงินทองต้องวางแผน : การออมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-22 15:15:34)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-22 14:06:35)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-20 11:22:27)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการด้านสุคนธบำบัดแก่ชุมชน" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-15 11:27:17)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-02-14 18:28:55)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

research ( 2024-02-14 18:23:09)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ระยะที่1(ประจำปีการศึกษา 2566)” เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-14 16:44:09)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม:สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ครั้งที่2” เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

research ( 2024-02-01 13:54:57)