หน้าหลัก     

การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

research ( 2022-04-05 15:45:51)

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

research ( 2021-04-21 16:02:32)

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค

research ( 2021-04-21 16:00:30)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

research ( 2021-04-21 15:57:37)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ

research ( 2021-04-21 12:37:53)

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง Resources for Thai to English machine translation

research ( 2021-04-21 12:34:18)

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

research ( 2021-04-20 16:08:04)