หน้าหลัก     

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 26 มกราคม 2565

research ( 2023-01-27 12:01:54)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

research ( 2023-01-05 10:49:03)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือคณะวิชา ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

research ( 2022-12-16 14:47:44)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2022-12-09 10:35:32)

โครงการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย”

research ( 2022-12-07 14:33:08)

การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

research ( 2022-04-05 15:45:51)

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

research ( 2021-04-21 16:02:32)