หน้าหลัก     

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ โครงการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนเพื่อการรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ระยะที่1) ” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2024-05-29 14:27:51)

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ชุดโครงการวิจัยสหศาสตร์" ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 301 อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-05-29 10:39:39)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ "เมี่ยงคำบุปผาพฤกษา สร้างอาหารให้เป็นยา” เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2024-05-01 16:36:18)

กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ตลาดประชารัฐศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-04-30 11:41:57)

กิจกรรม “รวมพลังเฝ้าระวังสื่อ” ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดประชารัฐ ถนนคนเดิน วัดบวกครกน้อย

research ( 2024-03-18 13:54:05)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-03-14 10:18:43)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ เงินทองต้องวางแผน : การออมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-22 15:15:34)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การทำตลาดและการตลาดดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-22 14:06:35)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำธุรกิจเบื้องต้นและการหารายได้เสริมในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-20 11:22:27)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการด้านสุคนธบำบัดแก่ชุมชน" เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-15 11:27:17)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-02-14 18:28:55)