หน้าหลัก     

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) (ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์)

research ( 2024-02-14 18:23:09)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ระยะที่1(ประจำปีการศึกษา 2566)” เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่

research ( 2024-02-14 16:44:09)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม:สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง ครั้งที่2” เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

research ( 2024-02-01 13:54:57)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาดมสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้และสุขภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

research ( 2024-01-19 15:40:27)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 09.00-16.30 น. ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2024-01-19 15:25:46)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายอบรมผู้นำงานรณรงค์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

research ( 2024-01-19 14:59:11)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการบูรณาการพันธกิจทางการศึกษา/โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลฟ้าฮ่าม" เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2024-01-18 16:14:19)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ” เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

research ( 2024-01-18 16:07:56)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการส่งเสริมสุขภาพสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

research ( 2024-01-18 15:33:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิด “ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2023-11-28 16:00:09)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ/ด้านการศึกษา/ด้านคุณภาพชีวิต พื้นที่เป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองควาย

research ( 2023-11-08 16:30:45)