หน้าหลัก     

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองต้นเปา ในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

research ( 2023-01-05 10:49:03)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมปรึกษาหารือคณะวิชา ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อหางบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

research ( 2022-12-16 14:47:44)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2022-12-09 10:35:32)

โครงการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัย”

research ( 2022-12-07 14:33:08)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

research ( 2021-04-21 15:57:37)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ

research ( 2021-04-21 12:37:53)

จัดประชุมเสนอผลการวิจัย เรื่อง Resources for Thai to English machine translation

research ( 2021-04-21 12:34:18)

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

research ( 2021-04-20 16:08:04)

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อสร้างรายได้เสริม”

research ( 2021-04-20 16:02:26)

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน”

research ( 2021-04-20 15:58:08)