หน้าหลัก     

บริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่อง “สวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ”

research ( 2021-04-20 15:50:47)

อบรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ BCG Economy Model

research ( 2020-11-17 20:19:41)

อบรมคณะกรรมการจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2020-11-17 20:15:58)

สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลท่าศาลา

research ( 2019-11-05 09:48:32)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี"

research ( 2019-11-04 15:50:23)

สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการชุมชน ระดับสถาบัน พื้นที่เป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านธิ

research ( 2019-10-30 10:24:37)

โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ

research ( 2019-10-29 15:48:11)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2019-10-18 12:10:28)