หน้าหลัก     

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการสร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่เป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.45 – 12.00 น. ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

research ( 2023-09-28 11:25:20)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) เรื่อง “การสนับสนุนและการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และเทศบาลตำบลสันป่าตอง ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

research ( 2023-09-12 11:47:33)

"ผลิตภัณฑ์ของดีพายัพ" ใช้แล้วบอกต่อ

research ( 2023-09-04 10:56:14)

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการเขียนโครงร่างข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก” ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

research ( 2023-08-24 16:16:44)

การจัดอบรม “โครงการเสริมศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

research ( 2023-08-24 13:57:05)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 - 11สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

research ( 2023-08-07 11:30:47)

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้ทุนวิจัยภายนอก” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

research ( 2023-07-20 11:54:28)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรดน้ำดำหัวและมอบของที่ระลึก(งานของดีพายัพ) ในวันที่ 20 เมษายน 2566

research ( 2023-04-21 15:36:40)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

research ( 2022-12-09 10:35:32)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

research ( 2021-04-21 15:57:37)

จัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราควอตในเทาน้ำ

research ( 2021-04-21 12:37:53)