หน้าหลัก      บุคลากรสำนัก

บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการรองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
e-mail : anakechitkesorn@gmail.com
โทร.7201


คุณอัษฎา  บุญเรืองยา
หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม
e-mail : asada.geng@gmail.com
โทร.7230


อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง
ผู้บริหารโครงการ
e-mail : monrudeemaung@gmail.com

โทร.7204


ดร.กันยารัตน์  เอื้อมอัมพร
ผู้บริหารโครงการ
e-mail : noi4422423@hotmail.com

โทร.7205


คุณหทัยทิพย์  ตาแส่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
e-mail : athip04@gmail.com
โทร. 7202