หน้าหลัก      วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน่วยงาน
วิสัยทัศน์         :     มุ่งมั่น  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  เผยแพร่  นำไปใช้ประโยชน์  บูรณาการ
                             และบริการวิชาการสู่สังคม
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ
  2. วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อการพัฒนา
  3. แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภายใน ภายนอก และชุมชน สังคม
  4. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม

วัตถุประสงค์
  1. บริหารจัดการ ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและบริการวิชาการ
  2. พัฒนาระบบและกลไก การส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและระดับประเทศ
  3. เผยแพร่ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ