หน้าหลัก      คณะกรรมการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยพายัพ (คำสั่งมพย.273/2562 และคำสั่งมพย.80/2563)

1. รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  รัตนเสถียร กรรมการ
3. นางเสาวนีย์  คำปวน กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส  พันธ์พลกฤต กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา  ปัญโญใหญ่ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษาวดี  สุตะภักดิ์ กรรมการ
7. อาจารย์ Dr.Florian  Forg กรรมการ
8. อาจารย์นันท์มนัส  จันทราศัพท์ กรรมการ
9. อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง กรรมการและเลขานุการ
10. ดร.กันยารัตน์  เอื้อมอัมพร ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางหทัยทิพย์  ตาแส่ง ผู้ช่วยเลขานุการ


ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.


 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัย (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่เสนอโดยบุคลากรหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัยพายัพ
2.
 
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพหรือสาธารณชนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมการวิจัย
3.
 
คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้การสนับสนุน
4. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ
5.
 
กำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า  ติดตามและตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยโดยแจ้งเป็นระยะ ๆ
6. พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย