หน้าหลัก      คณะกรรมการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 248/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการประจำ)

------------------------------------


1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร ประธานกรรมการ
2.  รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย  รัตนเสถียร กรรมการ
3.  ดร. กมลวรรณ  ศรีเจริญจิตร์ กรรมการ
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต กรรมการ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา  ปัญโญใหญ่ กรรมการ
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา  เขียวสะอาด กรรมการ
7.  อาจารย์ ดร. ฐิติ  ฐิติจำเริญพร กรรมการ
8.  ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Florian Forg กรรมการ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส  จันทราศัพท์ กรรมการ
10.  อาจารย์มนฤดี  ม่วงรุ่ง กรรมการและเลขานุการ
11.  ดร. กันยารัตน์  เอื้อมอัมพร ผู้ช่วยเลขานุการ
12.  นางหทัยทิพย์  ตาแส่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

 


คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 249/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสมทบ)

------------------------------------
         

1.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ กรรมการสมทบ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ เกษม กรรมการสมทบ
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ กรรมการสมทบ
4.  อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ  จินดารักษ์ กรรมการสมทบ
5.  อาจารย์ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์ กรรมการสมทบ
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  ไรเดน กรรมการสมทบ
7.  อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ กรรมการสมทบ
8.  อาจารย์ธัญลักษณ์ ภูริยะพันธ์ กรรมการสมทบ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ปรีชญา ตาใจ กรรมการสมทบ
10. อาจารย์ ดร. ภก. นพดล นันต๊ะมูล กรรมการสมทบ
11. รองศาสตราจารย์เยาวเรศ สมทรัพย์ กรรมการสมทบ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตนธี  ริชชี่ กรรมการสมทบ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี วงค์ชุม กรรมการสมทบ
14. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา โพธิพฤกษ์ กรรมการสมทบ
15. อาจารย์สุภา พูนผล กรรมการสมทบ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล  ชัยเกียรติธรรม กรรมการสมทบ
17. อาจารย์ Dr. Le Ngoc Bich Ly กรรมการสมทบ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร ศิริขันธ์ กรรมการสมทบ
19. อาจารย์ ดร. พัชร  บุญธีรารักษ์ กรรมการสมทบ
20. อาจารย์ลัดดา  ภัทราวราพันธ์ กรรมการสมทบ
21. อาจารย์ Carlos Miguel Benitez Torres กรรมการสมทบ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร กรรมการสมทบ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล กรรมการสมทบ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เดชพงษ์ กรรมการสมทบ
25. อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์ กรรมการสมทบ
26. ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน กรรมการสมทบ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุณี  เกรียงชัยพร กรรมการสมทบ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยา จงรักษ์สัตย์ กรรมการสมทบ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที กรรมการสมทบ
30. อาจารย์ ดร. ประภัสสร  สมสถาน กรรมการสมทบ
         
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัย (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่เสนอโดยบุคลากรหรือนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือบุคลากรภายนอกที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัยพายัพ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพหรือสาธารณชนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมการวิจัย
3. คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้การสนับสนุน
4. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรมการวิจัยในคนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ
5. กำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า ติดตามและตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยในคนโดยแจ้งเป็นระยะๆ
6. พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย