หน้าหลัก      แบบฟอร์ม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • เอกสารสำหรับการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน    ห้อง PC216 อาคารเพนเทคอสต์  มหาวิทยาลัยพายัพ  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-5385-1478-86 ต่อ 7202