หน้าหลัก      ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
แจ้งข้อมูลข่าวสาร / ข้อเสนอแนะ /หรือข้อร้องเรียน  ผ่านช่องทาง  ดังนี้

1. โทรศัพท์ 0-5385-1478-86  ต่อ 7201

2. E-mail : research_pyu2562@payap.ac.th

3. ไปรษณีย์  :  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยพายัพ  อาคารเพนเทคอสต์ 
                        ชั้น 2  ห้อง 216  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 
 

4.ท่านใดประสงค์แจ้งข้อมูลข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน  สามารถคลิกลิงค์เพื่อดำเนินการต่อไป