หน้าหลัก      ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่/สถานที่     :    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยพายัพ
                              อาคารเพนเทคอสต์ (ตึกบัณฑิตศึกษา)  ชั้น 2 ห้อง 216
                              ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000


โทรศัพท์          :     0-5324-1255  
                              0-5385-1478 - 86 
                              ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205 ,7230

E-mail              :    research_pyu2562@payap.ac.th