หน้าหลัก      ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
  1. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ  (Download)