หน้าหลัก      ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
  • ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Download)
  • ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (PYU_REC 08)
  • ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (PYU_REC 09)
  • ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (PYU_REC 10)