หน้าหลัก      คำสั่ง

คำสั่ง 2563

 • คำสั่ง 1 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์พัชยา  โสภณสิทธิพงศ์
 • คำสั่ง 32 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์  ตั้งใจ
 • คำสั่ง 161 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ รองศาสตราจารย์สิริรัตน์  จันทรมะโน และคณะ
 • คำสั่ง 166 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ภญ. นวรัตน์  ปัญจสวัสดิ์วงศ์
 • คำสั่ง 203 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ชีวิน  สุขสมณะ
 • คำสั่ง 227 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ปิ่นอนงค์  อำปะละ
 • คำสั่ง 228 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ภก. นพดล  นันต๊ะมูล
 • คำสั่ง 265 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ์ และคณะ
 • คำสั่ง 276 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. อิสรี  แพทย์เจริญ และคณะ
 • คำสั่ง 324 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา  เขียวสะอาด
 • คำสั่ง 341 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์นิธินาฎ  บุลมาก
 • คำสั่ง 353 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงษ์  วงเหรียญทอง และคณะ
 

คำสั่ง 2562

 • คำสั่ง 12 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. นมลรัตน์  แย้มวงศ์
 • คำสั่ง 13 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. Elisa Mie Nishikito
 • คำสั่ง 17 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. จิรา  แย้มมีศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุง วัน คัง
 • คำสั่ง 52 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. พัชร  บุญธีรารักษ์ และคณะ
 • คำสั่ง 53 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์  จาอ้าย
 • คำสั่ง 54 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์พัชยา  โสภณสิทธิพงศ์
 • คำสั่ง 120 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ภญ. ปรีชญา  ตาใจ
 • คำสั่ง 130 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ภญ. พนิดา  ศุพิรัตน์วนิช และคณะ
 • คำสั่ง 151 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ชนกพร  ชูชาติ และคณะ
 • คำสั่ง 205 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์  ใจเสาร์ดี
 • คำสั่ง 249 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ Dr. Seyed Saber Alavi Hosseini
 • คำสั่ง 316 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์สมเกียรติ์  อินตาวงค์ และคณะ
 • คำสั่ง 338 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์สุทธิณี  พรหมกันดร
 • คำสั่ง 347 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์ ดร. สุตาภัทร  คงเกิด
 • คำสั่ง 369 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ อาจารย์นันทพร  ผลอนันต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์  รักธรรม