หน้าหลัก      โครงการอบรม/กิจกรรม
ปีการศึกษา 2564
  • จัดการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลิงค์การอบรม  ภาคเช้า   https://payap-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/noc_payap_ac_th/EYxv2XaxoUNMj1XKDEyfQqcBke95CuMH6xyZVraZJTckgw?e=ziTGFh
                      ภาคบ่าย  https://payap-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/noc_payap_ac_th/ETrfgl8bFktAs62iQdq5wCMBR5EtuFNfP1pZrOwQZSgpcA?e=36fmzA