หน้าหลัก      ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

------------------------------------------------------------------
1.ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนหลายช่องทาง
        1.1 ติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
                 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ   ชั้น 2  ห้อง 216  อาคารเพนเทคอสต์
                   มหาวิทยาลัยพายัพ  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  (50000)
        1.2 โทรศัพท์  :0-5385-1478-86  ต่อ 7201
        1.3 อีเมล :
research_pyu2562@payap.ac.th
        1.4 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ  
2.ขั้นตอนการจัดการกับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
        2.1 ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
        2.2 ผู้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับงานของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
              หรือไม่ (ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 2 วัน) หากไม่ใช่จะดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
              เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
        2.3 หากใช่ ทำการวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข (ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 2 วัน)
        2.4 เสนอแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการ(ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 2 วัน)
        2.5 ดำเนินการจัดการแก้ไขข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน (ระยะเวลาดำเนินการ 5 – 7 วัน)
        2.6 แจ้งผลการดำเนินการจัดการแก้ไขข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน