หน้าหลัก      การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์ (Online Training Research Ethics)

- National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network

จริยธรรมการวิจัยในคน (MU-HSR Online Training)

- Thai MOOC จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น