หน้าหลัก      ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
  
ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดเอกสารและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)
   นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอตามลำดับขั้นตอน
นักวิจัย แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยแบบ วจ.1 วจ.2 และ วจ.3) โดย วจ.2 ประกอบด้วย วจ.2_1ข้อเสนอโครงการวิจัย และ วจ.2_2 ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์
2. การพิจารณาโครงการ
    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา
    2.2 คณบดีพิจารณา
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดี 1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีพิจารณา (แบบ วจ.1)
2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 ท่าน (แบบ วจ.3)
    2.3นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นตามรูปแบบที่กำหนด งบประมาณ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และตรวจสอบความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสมกับประเด็นวิจัยและดำเนินการประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งต่อไป
        2.3.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งต่ออธิการบดี
       2.3.3  ดำเนินการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
       2.3.4  กำหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
 
 

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 
 
2.3.1 กำหนดเวลาดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประทับตรารับเอกสารเข้าที่เลขานุการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
    2.4ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บริหารโครงการวิจัยจากสำนักวิจัยฯ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
    2.5ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และนำส่งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย กำหนดเวลาปรับแก้ภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) นับจากวันประชุม
    2.6 สำนักวิจัยและบริการวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับแก้แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยทำการพิจารณาเพื่อขอการรับรองว่าเป็นไปตามมติที่ประชุมฯ สำหรับเตรียมเซ็นสัญญารับทุนฯ ต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กำหนดเวลาพิจารณา 7 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
3. การเซ็นสัญญารับทุน
 
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และ นักวิจัย 1. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2  ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
4. ใบเบิกเงินงวดที่ 1
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ
4.แจ้งการรับเงินทุน สำนักบริหารการเงิน สำนักบริหารการเงินจะแจ้งให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อแจ้งให้นักวิจัยทราบว่าโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว