หน้าหลัก      ขั้นตอนการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว
ขั้นตอนการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)
   นักวิจัยทำบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยของคณะวิชา/วิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาความเหมาะสมต่อเนื้อหาและกระบวนการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นก่อนยื่นต่ออธิกาบดีตามแบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
นักวิจัย 1. แบบขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว (บันทึกข้อความ แบบ วจ.01)
2. แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยแบบ วจ.1 วจ.2 และ วจ.3)
2. การพิจารณาโครงการ
    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา
    2.2 คณบดีพิจารณา
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดี 1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีพิจารณา (แบบ วจ.1)
2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าหน่วยงาน และคณบดีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 ท่าน (แบบ วจ.3)
    2.3นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักวิจัย
        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ และตรวจสอบความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสมกับประเด็นวิจัยและดำเนินการประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งต่อไป
       2.3.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งต่ออธิการบดี
       2.3.3 กำหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดเวลาดำเนินการภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) นับจากวันที่ประทับตรารับเอกสารเข้าที่เลขานุการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
2.4ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้บริหารโครงการวิจัยจากสำนักวิจัยฯ (นักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
2.5ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำส่งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย กำหนดเวลาปรับแก้ภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) นับจากวันประชุม
3. นักวิจัยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิจัย

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
หมายเหตุ: ทุนส่วนตัว ไม่มีการทำสัญญารับทุน