หน้าหลัก      ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1. นักวิจัยส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานภายนอกให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการทราบ ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
2. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญา ได้แก่บันทึกข้อความลงนามการทำสัญญาทุนและหนังสือการทำสัญญาทุนวิจัยและ/หรือหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร (เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด)
 
ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ - ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ- นักวิจัย
- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักงานฝ่ายวิชาการฯ
- สำนักนิติการ
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
-เอกสารของนักวิจัย
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานให้ทุน (กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
4. ยื่นเอกสารเสนอผู้อำนวยการลงนามในบันทึกข้อความถึงรักษาการอธิการบดี ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้อำนวยการสำนักนิติการ ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
5. ยื่นเอกสารเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อพิจารณาเอกสารการทำสัญญาทุนวิจัย ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงายฝ่ายวิชาการและวิจัย - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
6. ส่งเอกสารไปยังสำนักนิติการเพื่อทำหนังสือมอบอำนาจ สำนักนิติการ สำนักนิติการ - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
7. ส่งเอกสารเสนอรักษาอธิการบดีพิจารณาลงนาม ได้แก่
- บันทึกข้อความขอเอกสารประกอบการทำสัญญา
- หนังสือการทำสัญญาทุนภายนอก
- หนังสือมอบอำนาจ
ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
8. แจ้งนักวิจัยเพื่อมารับเอกสาร ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย

 
9. สำเนาเอกสารคู่ฉบับเก็บเข้าแฟ้ม ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
10. นักวิจัยส่งเอกสารสัญญาการรับทุน ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ - นักวิจัย
- หน่วยงานผู้ให้ทุน
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
- เอกสารของมหาวิทยาลัย
11. กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารโครงการ/เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เลขานุการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุน
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- หนังสือการทำสัญญาทุนวิจัย
- บันทึกข้อความขอลงนามทำสัญญา
- เอกสารของนักวิจัย
- เอกสารของมหาวิทยาลัย