หน้าหลัก      ขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

      ♦ 
แหล่งทุนภายในสถาบัน
            - ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
            - ขั้นตอนการทำวิจัยโดยทุนส่วนตัว


      ♦ แหล่งทุนนอกสถาบัน
            - ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

คู่มือขอทุนวิจัย


การดำเนินโครงการวิจัย / บริการวิชาการ โดยใช้ทุนส่วนตัว
      ♦ แนวปฏิบัติการทำวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว พ.ศ. 2564

      ♦ คำขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว (PDF)

      ♦ คำขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว (DOCX)


เอกสารขอทุนวิจัย
      ♦ วจ01_คำขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการ โดยใช้ทุนส่วนตัว
      ♦ วจ1_แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย
      ♦ วจ1_แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย(ปริญญาโท) 
      ♦ วจ2-1_ข้อเสนอโครงการวิจัย
      ♦ วจ2-2_ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์
      ♦ วจ2-3_แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยชดโครงการ
      ♦ วจ2-3-1_แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการย่อย
      ♦ วจ3_แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
      ♦ วจ4_แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่-1
      ♦ วจ5_แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่-2
      ♦ วจ6_แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงเพื่อประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
      ♦ วจ7_แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิจารณ์ผลงานวิจัย

Research Request Documents
      ♦ RO1_Research-Funding-Request-Form
      ♦ RO2_Research-Proposal
      ♦ RO2_Research-ProposalMusic
      ♦ RO3_Recommendations-Research-Proposal
      ♦ RO4_Research-Project-Progress-Report-1
      ♦ RO5_Research-Project-Progress-Report2
      ♦ RO6_Recommendation-Research-Report-Evaluation
      ♦ RO7_Recommendation-Research-Report-Review


หนังสือรับรอง
      ♦ หนังสือรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์